Allmänt stöd

Det allmänna stödet är riktat till alla elever som behöver stöd för sitt lärande och sin skolgång. Stödet är en del av skolans dagliga undervisning och ska ges genast när det behövs, anpassat efter elevens individuella behov. Det krävs inga särskilda undersökningar eller beslut för att skolan ska ge allmänt stöd. Om behovet av stöd ökar ska eleven få intensifierat stöd.