Avlastning

Service som bl.a. kan beviljas föräldrar till barn som kräver mycket mera tillsyn eller vård än andra barn i motsvarande ålder. Kallas också kortvarig och tillfällig vård och beviljas för att föräldrarna ska orka. Ärenden om kortvarig och tillfällig vård sköts av kommunens socialservice. Behovet av avlastning ska skrivas in i serviceplanen eller i specialomsorgsprogrammet. Avlastning ordnas i allmänhet med stöd av specialomsorgslagen eller närståendevårdslagen. Hur avlastningen organiseras beror på föräldrarnas önskemål, barnets behov och möjligheterna inom kommunen. Servicen kan ordnas exempelvis som ett vikariat i klientens hem, som familjevård i familjevårdarens eller klientens hem eller i ett privat servicehem eller på ett gruppboende. Den tillfälliga vården för barn under 16 år är avgiftsfri. Om den kortvariga vården av ett barn under 16 år är längre än ett dygn per gång kan en avgift för uppehället tas ut, men inte för själva vården.

Vem beviljar avlastning?
Kommunens socialservice/handikappservicen. Det råder på många håll brist på avlastare och ofta gäller det tyvärr för familjerna att själva finna en avlastare för att kunna beviljas avlastning.