Habiliterande dagvård

Om ett barn har specialsjukvårdens utlåtande om ett behov av småbarnspedagogik av habiliterande orsaker kan familjen befrias från daghemsavgiften. Om barnet t.ex. har diagnostiserats med utvecklingsstörning anses småbarnspedagogiken vara habiliterande vård och
omsorg och klassas som specialomsorg. Barnet bör då ha ett gällande specialomsorgsprogram i
vilket man antecknat omfattningen av den habiliterande småbarnspedagogiken. Barnet kan få olika stödåtgärder på daghemmet t.ex. specialbarnträdgårdslärartjänster och terapier, barnet kan få uppta två platser inom dagvården eller få delta i en mindre grupp.