Specialomsorgsprogram

Ett individuellt specialomsorgsprogram ska utarbetas för varje person som är i behov av specialomsorger. Enligt specialomsorgslagen betyder det personer som på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom, defekt eller skada hämmats eller störts i sin utveckling och som inte med stöd av annan lag kan få de tjänster han eller hon behöver. Ett specialomsorgsprogram förutsätter inte att personen i fråga har en diagnos. Det som är avgörande är personens behov av specialomsorger.

Ett specialomsorgsprogram ska om möjligt göras upp i samarbete med personen själv och hans eller hennes intressebevakare eller med en anhörig eller annan närstående som deltar i planeringen och genomförandet av tjänsterna och med socialnämnden i kommunen. Programmet ska också alltid granskas och uppdateras vid behov.

I specialomsorgsprogrammet fastställs de individuella tjänster och stödinsatser som en person får i form av specialomsorger och hur dessa ska genomföras. Det kan vara fråga om exempelvis arbetsverksamhet,
dagverksamhet, stöd för boende, morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn, korttidsvård/tillfällig vård, rehabiliteringshandledning, stödpersonsversamhet, tjänster vid poliklinik för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller tjänster som produceras av rehabiliteringscenter.
Tjänster som ges i form av specialomsorg och transporter i anslutning till tjänsterna är i regel avgiftsfria.

I specialomsorgsprogrammet ingår inte tjänster som en person har beviljats med stöd av exempelvis handikappservicelagen. Dessa tjänster ska antecknas i serviceplanen och om dem fattar kommunen separata beslut.