Subjektiva rättigheter

Med subjektiva rättigheter avses att kommunen alltid är skyldig att bevilja en tjänst eller en stödinsats som en person med funktionsnedsättning har ansökt om i de fall kriterierna för beviljande av tjänsten ifråga uppfylls.
Enligt handikappservicelagen räknas personlig assistans, färdtjänster, serviceboende, redskap och anordningar i anslutning till bostaden och ändringsarbeten i bostaden till subjektiva rättigheter.

Personer som omfattas av specialomsorgslagen anses ha subjektiv rätt till specialomsorg som motsvarar deras behov, men inte rätt till enskilda specialomsorgstjänster. Det är kommunen som i sista hand fattar beslut om med vilka enskilda tjänster den svarar på klientens behov av specialomsorg.