Bemötande är mer än ord

Hur vill anhöriga bli bemötta då de får veta att deras barn har en funktionsnedsättning eller då du som professionell uttrycker oro för ett barn och föreslår vidare utredningar? På den här sidan har FDUV inom projektet Mer än ord – besked om funktionsnedsättning samlat önskemål av ett 100-tal föräldrar i Svenskfinland. Deras barn har ett brett spektrum av diagnoser – allt från adhd till utvecklingsstörning.

Materialet för professionella är ett komplement till projektets utbildningsmodeller i bemötande för läkare, sjukhuspersonal, rådgivningspersonal och daghemspersonal.