Särskilt stöd

Om det intensifierade stödet inte är tillräckligt för att eleven ska klara av skolarbetet ska ett förvaltningsbeslut om särskilt stöd fattas utifrån en pedagogisk bedömning. En individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP) ska göras upp för eleven. Planen ska utarbetas av flera av elevens lärare och i samarbete med eleven, vårdnadshavaren och en
yrkesövergripande elevvårdsgrupp.

Av planen ska framgå hur undervisningen och det övriga stödet enligt beslutet om särskilt stöd ska ordnas för eleven. Det särskilda stödet omfattar specialundervisning och annat stöd enligt lagen om grundläggande undervisning som eleven behöver. Specialundervisningen och annat stöd som eleven får ska bilda en organiserad helhet. Betydelsen av vårdnadshavarens stöd, ett mångprofessionellt samarbete och individuell handledning betonas.

Ett beslut om särskilt stöd ges alltid skriftligen och beslutet kan överklagas hos regionförvaltningsverket. Beslutet granskas
åtminstone efter andra årsklassen och före övergången till sjunde årsklassen. Om det sker förändringar i elevens behov av stöd ska granskningen av beslutet ske flexibelt även under andra tidpunkter.

Här kan du se lite statistik (2017) över hur vanligt det är i Finland med särskilt stöd