Assistent

Assistenter-skolgångsbiträden i skolan
Skolan ansvarar för att en elev får assistans, tolkning och elevvård, eventuell rehabiliteringsservice i samband med undervisningen och behövliga redskap. Allmänt kallas personerna som stöder assistenter, men i lagen heter de skolgångsbiträden. Eleven har inte subjektiv rätt till ett personligt skolgångsbiträde, utan assistans kan anordnas t.ex. med hjälp av skolgångsbiträden för hela grupper, om det kan anses täcka elevens behov av assistans. Varje elevs personliga behov ska vara utgångspunkten då man beviljar assistens i skolan.

Då man gör upp den individuella planen för barn med behov av särskilt stöd utvärderas också behovet av biträdestjänster.
I beslutet om särskilt stöd ska bland annat nämnas vilka eventuella biträdestjänster eleven ska få. Till motiveringarna är det skäl att foga ett läkarutlåtande.

Assistenter för personer med grav funktionsnedsättning
Med personlig assistans avses nödvändig hjälp för att en person med grav funktionsnedsättning ska kunna klara av det dagliga livet. Assistansen kan ske i och utanför hemmet i:
1. de dagliga sysslorna,
2. arbete och studier,
3. fritidsaktiviteter,
4. samhällelig verksamhet eller
5. upprätthållandet av sociala kontakter.
Personlig assistans är en subjektiv rättighet för en person med grav funktionsnedsättning. Därutöver krävs att personen med grav funktionsnedsättning har resurser att själv definiera assistansens innehåll och sätten att ordna den. Förmågan att själv definiera sitt hjälpbehov förutsätts på grund av att syftet med personlig assistans är att hjälpa personen med grav funktionsnedsättning att göra egna val.

Man ansöker om personlig assistans hos kommunens socialservice. I serviceplanen är det skäl att lyfta fram behov som kräver tjänster av en personlig assistent.
Mer om personlig assistens i THL:s handbok