Serviceplan

Serviceplanen är en helhetsbeskrivning av den hjälp-, stöd- och servicekombination, som en person med funktionsnedsättning/sjukdom/skada behöver för att kunna leva som en så jämlik samhällsmedlem som möjligt. I planen skrivs klientens behov ner och hur tjänsterna bäst kunde ordnas och om tjänsterna är gratis eller inte. Att en tjänst eller en stödform skrivits in i serviceplanen betyder inte att klienten automatiskt får den. Klienten måste separat ansöka om de olika tjänsterna som nämns i serviceplanen och kan också få ett nej som svar på en ansökan.  Om klienten och socialarbetaren är av olika åsikt gällande behoven och arrangemangen ska bådas åsikter skrivas ner i serviceplanen. Därtill ska klienten få en egen kontaktperson vid socialbyrån.

Vem gör upp serviceplanen
Socialbyrån/handikappservicen i klientens hemkommun. Planen görs upp av en socialarbetare i samarbete med klienten/hens vårdnadshavare eller företrädare. Om klienten vill det kan en vän, terapeut, speciallärare etc. delta i planeringsmötet. Ofta ingår det ett hembesök hos klienten för bedömning av servicebehovet.

Viktigt att veta
Kräv alltid att de tjänster som DU anser att ditt barn behöver skrivs i serviceplanen också om du får höra t.ex. att kommunen inte har pengar för det och att det är onödigt att skriva ner det. De behov som är inskrivna i serviceplanerna ligger som grund för nästa års budgetering i kommunen. Får du ett nej då du ansökt om en tjänst som står nedskriven i planen en gång, lönar det sig alltså att ansöka om att få den på nytt om ett år.

Olika planer
Klientplan, serviceplan och specialomsorgsprogram betyder egentligen samma sak; en beskrivning av en klients behov av tjänster och vilka tjänster som beviljas. Skillnaden är att olika lagar tillämpas beroende på hur stora behov klienten har. En klientplan har alla som vänder sig till kommunens socialservice rätt att få, en serviceplan förutsätter att klienten omfattas av handikappservicelagen. Ett specialomsorgsprogram är en komplettering av serviceplanen för klienter som omfattas av specialomsorgslagen, dvs de som har ännu större behov. Tjänsterna inom specialomsorgen är i regel avgiftsfria för klienten.

Serviceplan i THL:s handbok för handikappservice
Socialskyddsguiden